Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 52 Харківської міської ради Харківської області

 

ЗНО

Ділова гра для педагогів " Соціалізація особистості"

ДІЛОВА ГРА „   Діяльність педагогічного колективу щодо реалізації   завдань соціально орієнтованої освіти „
 
 Підготовчий етап
 
Мета: забезпечити достатній рівень теоретичної підготовки вчителів із проблем соціалізації особистості, мотиваційне поле для змін педагогічної установки кожного вчителя, визначення рівня сформованості в учнів навичок соціальної компетентності.
 
Задачі:
·        створити умови для дієвої самоосвітньої діяльності педагогів;
 окреслити шляхи переструктурування змісту навчальних занять на основі діагностики і корекції навчальних можливостей школярів, здоров`язберігаючого фактору.
·        провести психологічні тренінги особистісного зростання вчителів;
·        акцентувати увагу на формуванні навичок соціальної компетентності школярів .
 
                 Заходи з підготовки ділової гри
 
1.      Відвідування уроків з метою визначення рівня підготовки вчителів до здійснення інноваційної навчальної діяльності – соціалізації учнів.
                                                                                 Адміністрація.
2.      Проведення відкритих уроків учителями початкової, середньої та старшої школи за окремим графіком.
3.       Робота над теоретичним матеріалом із метою самопідготовки.                                                                                        ( Вчителі - предметники ).
4.       Проведення опитування   школярів. (Практичний психолог)
5.       Оформлення виставки літератури для самопідготовки вчителів. (Бібліотекар)
 
Визначення ключових питань :
-         Сутність поняття „ соціалізація”.  
-             Розробка раціональних методичних, психолого – педагогічних шляхів для формування, прояву в учнів соціальних, інформаційних, комунікативних компетенцій.
-             Визначення ефективних заходів для саморозвитку, самоосвіти, продуктивної творчої діяльності, збереження здоров`я дітей у рамках соціалізації особистості.
 
Підготовка пропозицій щодо технологізації навчально – виховного процесу на основі соціалізації. (Творча група)
 
 
 
 
 
                                      ТЕОРЕТИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ САМОПІДГОТОВКИ
                                                       вчителів до проведення ділової гри
 
 Особистість – соціальна істота, введена в соціальні відношення, яка є діячем суспільного розвитку.
 
Соціалізація - засвоєння соціального досвіду та ціннісно - моральних орієнтирів, необхідних для виконання соціальних ролей у суспільстві.
 
Поняття „соціалізація було розроблено в кінці 40-х – на початку 50-х років ХХ століття у працях американських соціальних педагогів А. Парка, Д.Доллерда, Дж. Кульмана ,
А. Бандури, В. Уолтерса та ін.
 
У подальшому , в кінці 60-х – на початку 70-х років інтерес до цієї проблеми проявили представники практично усіх шкіл та течій : неофрейдисти, представники біхевіоризму, необіхервіоризму, теорії когнітивного дисонанса, символічного інтеракціонізму.
 
Проблема соціалізації знайшла своє відображення в працях Б. Ананьєва, В. Мерліна,
І. Кона, Є. Кузьміна, Б. Ломова, Р. Гурової.
 
Б. Ананьєв співвідносив поняття соціалізації з процесами розвитку, навчання, виховання з такими факторами формування особистості, як вплив оточуючого середовища, спадковість, виховання в повному та вузько спрямованому змісті , власну практичну діяльність людини.
 
Б. Ананьєв відзначав, що процес соціалізації здійснюється в результаті цілеспрямованих виховних зусиль родини, навчально - виховного закладу, безпосереднього впливу оточуючого середовища при активному вибірковому ставленні індивіда до норм, цінностей свого оточення, до виховних впливів, активній взаємодії з оточенням і самостійному відтворенні соціальних зв`язків.
  
Головна мета української освіти - створити умови для розвитку і самореалізації кожної особистості як громадянина України, формувати покоління , здатні навчатися упродовж життя , створювати й розвивати цінності громадянського суспільства. ( Національна доктрина розвитку освіти України у ХХ столітті ).
 
Якість освіти має два аспекти - відповідність стандартам і відповідність запитам споживача.
 
 Основна задача школи – надати можливість учням одержати якісну освіту відповідно до характеру вимог навченості майбутньої установи – споживача освітніх послуг.
    
 Адаптація соціальна :
 
  1. Соціальне пристосування , процес або результат процесу, який передбачає гармонійне з точки зору індивідуальних прагнень людини задоволення її потреб, створення умов для її здорового, щасливого життя в суспільстві.
  2. Процес активного пристосування індивіда до умов нового соціального середовища.
  3. Результат цього процесу, її соціально – психологічним змістом є зближення цілей та ціннісних орієнтацій групи та індивіда, що входить до неї, засвоєння ним норм, традицій, групової культури, входження до рольової структури групи.
 
М. Каган у книзі „ Людська діяльність” виділяє чотири види діяльності: пізнавальну, ціннісно-орієнтовану, комунікативну і перетворювальну.
 
А. Кирилова виділяє шість соціальних функцій учнів як соціальної групи:
  1. Функція пізнання.
  2. Рольового та міжособистісного спілкування.
  3. Оцінювання, диференційованого ставлення до людей і явищ світу.
  4. Соціального творення.
  5.  Дотримання норм моралі і права, цінностей культури.
  6. Саморозвиток, самовизначення і самореалізація.
 
Результатом правильного здійснення учнями своїх соціальних функцій повинна стати особистість із багатим внутрішнім змістом, з високим рівнем соціалізованості.
 
Соціалізація проходить етапи , які співпадають із так званими життєвими циклами, кожний із яких супроводжується двома взаємозбагачуючими процесами: десоціалізацією і ресоціалізацією.
Десоціалізація - це процес відлучення від старих цінностей, норм, ролей і правил поведінки.
Ресоціалізація – це процес навчання новим цінностям, нормам, ролям і правилам поведінки.
 
Виховання основ самоорганізації особистості – педагогічно організований процес, метою якого є не тільки навчання виконанню соціально - професійних функцій, але й розвиток їх змісту за рахунок створення умов для вивчення „ принципів життя”.
 
 
 
Подобається