Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 52 Харківської міської ради Харківської області

 

Ділова гра для педагогів

ДІЛОВА ГРА
Тема:    Ієрархія ціннісних орієнтацій у соціокультурному просторі школи
Мета:  розробка оптимальної системи ціннісних орієнтацій учасників НВП як складової управлінської діяльності
 
Мотиваційний аспект:
         Дослідник О.Петрунько наводить у своїх роботах вражаючі дані: 76% опитаних (дітей) не мають ідеалів, а 60% не вважають за потрібне їх мати. Система життєвих цінностей не сформована у більшості випускників.
         Науковець Фромм констатує, що середньостатична людина не має ані найменшого уявлення про те, ким вона є і чого хоче.
         Тому вимірювання цінностей, створення моральних суджень на Заході набуло особливого значення вже в 60-х роках минулого століття.
         В Україні ця проблема вирішується шляхом визначення реальної субординації цінностей, їх класифікації, виокремлення базових для емпіричних досліджень.
         У Київському районі протягом 5-ти років здійснювалася діагностика школярів за певними ціннісними орієнтаціями (науковий керівник В.Киричук): Я і Батьківщина, Я і друзі, Я і рідна домівка, Я і здоров’я тощо.
         Завдання ділової гри:
1.     Познайомитися із поглядами провідних науковців на класифікацію ціннісних орієнтацій.
2.     Побудувати ієрархію ціннісних орієнтацій у культурному просторі школи.
3.     На основі одержаних під час семінару-практикуму знань провести комплекс заходів з учасниками НВП школи щодо створення власної системи ціннісних орієнтацій у культурному просторі школи.
Результатом роботи повинна стати реалізація провідної мети: навчити дитину ранжувати цінності й розставляти пріоритети, свідомо плануючи своє життя.
ЗАВДАННЯ:
 
v     Розробити власні моделі управління за цінностями з урахуванням фундаментальних педагогічних цінностей.
Опорний матеріал:
Духовність особистості – специфічна людська якість, яка характеризує мотивацію її поведінки (М.Бердяєв).
Мотив – внутрішнє спонукання особистості до того чи іншого виду активності (діяльність, спілкування, поведінка), пов’язане із задоволенням відповідних потреб.
Мотив проходить 3 стадії в своєму становленні:
 1. Поява спонукання.
 2. Усвідомлення спонукання.
 3. Прийняття особистістю свідомого спонукання як мотиву.
Мотиваційна сфера особистості - сукупність стійких мотивів, які мають відповідну ієрархію і виражають спрямованість особистості.
Класичний закон Йеркеса-Додсона встановив залежність ефективності діяльності від сили мотивації: чим вище сила мотивації, тим вище результативність діяльності.
Мотивами можуть виступати ідеали, інтереси, соціальні установки, цінності.
Цінністю називають поняття, що фіксує позитивне або негативне значення будь-якого об’єкта чи явища.
 
Класифікація цінностей у працях відомих науковців:
В. Франкл
-       цінності творчості (в тому числі праці)
-       цінності переживання
-       цінності стосунків
 
В.Сагатовський
-       утилітарні (користь)
-       пізнавальні (істина)
-       управлінські (порядок)
-       моральні (добро)
-       естетичні (красота)
-       споживацькі (задоволення)
-       творчі (зміст)
С.Анісімов
-       абсолютні цінності (життя, здоров’я, знання, прогрес, справедливість, гуманність, духовна досконалість)
-       відносні цінності (політичні, ідеологічні, релігійні, моральні, класові). 
Е.Яценко
цінності – сенс життя:
 1. Сім’я, любов.
 2. Цікава робота, професійне вдосконалення.
 3. Матеріальне забезпеченість.
 4. Діяльність пізнання.
 5. Творча діяльність.
 6. Духовне спілкування.
 7. Красота.
 8. Здоров’я.
 9. Статус особистості.
 10. Патріотизм.
         цінності якості особистості:
 1. Гуманізм, порядність.
 2. Високі запити, вимогливість.
 3. Цілеспрямованість, працездатність.
 4. Раціоналізм.
 5. Прагнення до пізнання, професіоналізму.
 6. Чесність.
 7. Вміння заробляти гроші.
 8. Комунікабельність.
 9. Життєрадісність.
 10. Громадянськість.
М. Лапін.
Цінності суспільства в період кризи:
1.      Життя людини як вища цінність, самоцінність.
2.      Свобода.
3.      Моральність.
4.      Спілкування з людьми, взаємодопомога.
5.      Родина, особисте щастя, продовження роду.
6.      Робота як самоцінний сенс життя і як засіб для заробітку.
7.      Благополуччя – доходи, комфорт, здоров’я.
8.      Ініціативність, підприємництво, здатність виділитися.
9.      Традиційність – повага до традицій.
10. Незалежність, здатність бути індивідуальністю, жити за своїми критеріями.
11. Здатність до самопожертви.
12. Авторитетність – здатність впливати на інших, мати владу над ними, вступати в конкурентну боротьбу, досягати успіху, перемоги.
13. Законність як установлений державний порядок, який забезпечує безпеку індивідів, рівноправність його відносин з іншими.
14. Свобода як «свобода від…» обмежень.
 
Системи цінностей, представлених у педагогічній літературі:
В. Караковський
 1. Земля
 2. Вітчизна
 3. Родина
 4. Праця
 5. Знання
 6. Культура
 7. Світ
 8. Людина

Р. Рогова

 1. Світ
 2. Людина
 3. Батьківщина
 4. Вітчий дім
 5. Оточуюча природа
 6. Сім’я
 7. Освіта
 8. Наука
 9. Праця
 10. Культура
Б. Кобзар
 1. Загальнолюдські
 2. Громадські та суспільні
 3. Національні
 4. Родинні
 5. Цінності віри
 6. Цінності особистого життя
І. Лернер, І. Журавльов
1.      Пізнання
2.      Здоров’я
3.      Істина і соціальна справедливість
4.      Честь і гідність
5.      Свобода і право вибору
6.      Природа і культура рідного краю.
 
Т. Бутківська
1.      Моральні
2.      Вітальні (самозбереження)
3.      Сенсожиттєві цінності
 
М. Рокич
І. Цінності – цілі базові:
 1. Життєва мудрість
 2. Життя
 3. Цікава робота
 4. Краса природи та мистецтва
 5. Вірні друзі
 6. Громадська повага
 7. Любов
 8. Пізнання
 9. Творчість
 10. Продуктивне життя
 11. Свобода
 12. Розвиток
 13. Впевненість у власних силах
 14. Матеріально забезпечене життя 
ІІ Інструментальні цінності (цінності-засоби):
 1. Вихованість
 2. Охайність
 3. Дисциплінованість
 4. Життєрадісність
 5. Відповідальність
 6. Самодисципліна
 7. Незалежність
 8. Освіченість
 9. Нетерпимість до власних вад
 10. Уміння логічно мислити
 11. Здатність відстоювати свої погляди
 12. Толерантність
 13. Щирість
 14. Працелюбність
 15. Турботливість 
М. Боришевський
1.      Моральні цінності (доброта, справедливість, толерантність, щирість, сумлінність, взаємоповага, власна гідність, принциповість, відповідальність, працелюбство);
2.      Громадянські цінності (патріотизм, національна свідомість, національна самосвідомість, національна гідність, ідентифікація з етносом, нацією);
3.      Правові цінності (правова вихованість, законослухняність, протидія правовому нігілізму);
4.      Світоглядні цінності (віра, добро, благородство, щастя, самовдосконалення, надія;
5.      Екологічні цінності (естетичність природних явищ, екологічна вихованість, велич навколишнього природного середовища);
6.      Естетичні цінності (естетична вихованість, розвиненість естетичних смаків, любов до краси, відчуття прекрасного);
7.      Інтелектуальні цінності (логічність мислення, критичне й самокритичне мислення, здатність до самостійного вибору).
8.      Валеологічні цінності (відповідальне ставлення до свого фізичного і психічного здоров’я)ДІЛОВА ГРА
Тема:    Ієрархія ціннісних орієнтацій у соціокультурному просторі школи
Мета:  розробка оптимальної системи ціннісних орієнтацій учасників НВП як складової управлінської діяльності
 
 

 

Подобається