Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 52 Харківської міської ради Харківської області

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ПИСЬМОВОГО ВИСЛОВЛЕННЯ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ПИСЬМОВОГО ВИСЛОВЛЕННЯ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
Максимально можлива сума балів за письмове висловлення — 24 бали.
Змістове наповнення — опрацювання умов, зазначених у ситуації (4 умови).
Кількість балів — 0 - 8 балів.
2 бали — кожна умова опрацьована повністю.
1 бал — кожна умова лише згадана.
0 балів — умова не опрацьована.
Структура тексту т а зв'язність
Кількість балів — 0 - 8 тестових балів.
Логічність і послідовність викладу
2 бали — письмове висловлення побудовано логічно й послідовно.
1 бал — логічність і послідовність викладу частково порушено.
0 балів — логіка викладу відсутня, робота складається з набору речень.
Зв'язність, наявність з'єднувальних елементів у тексті
2 бали — з'єднувальні елементи (сполучники сурядності and, but та підрядності because, so, if, when,
that, that is why тощо, а т а к ож слова-зв'язки which, that, who та інші) наявні.
Ібал — з'єднувальні елементи наявні частково.
0 балів — з'єднувальні елементи відсутні.
Відповідність письмового висловлення заданому формату
(твір, лист (особистий, діловий), оголошення, записка тощо)
2 бали — стиль висловлення, ознаки відповідно до формату тексту повністю відповідають меті написання.
1 бал — стиль висловлення, ознаки відповідно д о формату тексту частково відповідають меті написання,
наявні порушення.
0 балів — ознаки відповідно до формату тексту не відповідають меті написання висловлення або
відсутні.
Поділ тексту на абзаци
2 бали — робота структурована за абзацами.
І б а л — робота частково структурована за абзацами.
0 балів — робота не структурована за абзацами.
Використання лексики — лексична наповнюваність; володіння лексичним матеріалом.
Кількість балів — 0 - 4 бали.
4 бали — використаний широкий спектр лексичних одиниць, лексичний матеріал ужито адекватно.
3 бали — використаний достатній словниковий запас. Можлива наявність кількох лексичних помилок,
які не впливають на адекватність сприйняття тексту.
2 бали — недостатній словниковий запас. Наявні лексичні помилки, що заважають адекватному
сприйняттю окремих висловлювань (речень).
1 бал — недостатній словниковий запас. Неадекватне використання лексики, що утруднює процес
розуміння цілих фрагментів тексту.
0 балів — через велику кількість лексичних помилок зміст висловлення незрозумілий.
Використання граматики — морфологія; синтаксис; орфографія.
Кількість балів — 0 - 4 бали.
4 бали — робота не містить помилок або наявні окремі помилки (не більше трьох помилок), що не
заважають розумінню написаного, крім помилок на:
— вживання числа й особи в дієслівних часових формах,
— вживання артиклів (основні правила),
— порушення порядку слів у реченні,
— вживання частки to з інфінітивом,
— вживання незлічуваних іменників (типу advice),
— вживання умовних речень.
Якщо серед трьох помилок наявна помилка, що відповідає хоча б одному з перерахованих вище мовних
явищ, робота оцінюється в «З» баяи.
3 бали — незначна кількість помилок (не більше восьми помилок), що не заважають розумінню
написаного, крім помилок на:
— вживання числа й особи в дієслівних часових формах,
— вживання артиклів (основні правила),
— порушення порядку слів у реченні,
— вживання частки to з інфінітивом,
— вживання незлічуваних іменників (типу advice),
— вживання умовних речень.
Якщо серед восьми помилок наявна помилка, що відповідає хоча б одному з перерахованих вище
мовних явищ, або помилок більше н іж вісім, робота оцінюється у «2» бали.
2 бали — наявні помилки, щ о заважають розумінню окремих частин висловлення (речень), або наявна
значна кількість помилок (більше восьми), що не заважають розумінню написаного.
1 бал — велика кількість помилок (більше п'ятнадцяти), що суттєво заважають розумінню написаного
або цілих фрагментів тексту.
0 балів — велика кількість помилок, що унеможливлюють розуміння написаного.

Подобається