Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 52 Харківської міської ради Харківської області

 

Управлінський підхід до моделювання процесів інформатизації навчально - виховного процесу

 

Управлінський підхід до моделювання процесів

інформатизації навчально – виховної діяльності

 

        Інформаційні технології стали невід’ємною частиною сучасного світу. Саме вони сьогодні значною мірою визначають подальший економічний та суспільний розвиток країни.

         У Національній доктрині розвитку освіти у ХХІ столітті підкреслюється:  « Пріоритетом розвитку освіти є впровадження сучасних інформаційно – комунікаційних технологій, що забезпечують удосконалення навчально – виховного процесу, доступність та ефективність освіти, підготовку школяра до життєдіяльності в інформаційному суспільстві ».

       Сучасні технології забезпечують доступ до знань та інформації кожному школяреві.

        Інформація (лат. “informatio”) – роз'яснення,   виклад фактів, подій. Вона задовольняє освітні та виховні потреби школярів; розвиває і продуктивно використовує            мережі, ресурси комп'ютерної техніки.

       Інформаційна культура це вміння цілеспрямовано працювати з інформацією та використовувати комп’ютерну інформаційну технологію, сучасні технічні засоби і методи для її отримання, обробки і передачі.

        У навчальному закладі доцільно створити сприятливі умови для якісної освіти учнів на основі інформаційно-комунікаційних технологій.

        Інформаційно – комунікаційні технології ( ІКТ)  – це сукупність методів і програмно – технічних засобів збирання, організації, збереження, опрацювання, передачі й подання інформації за допомогою комп’ютерів  та комп’ютерних комунікацій.

      Враховуючи динаміку ресурсного забезпечення: оснащеність кабінету комп’ютерною технікою; наявність мережі Intenet; ліцензійне програмне забезпечення; відсоток педагогів, що володіють  основами комп’ютерної грамотності; відсоток учнів, які мають комп’ютери вдома і можливість користуватися мережею Intenet, - нами була розроблена модель навчального закладу як центру інформаційного освітнього простору дитини.

 

            Представлена модель «Школа – центр інформаційного освітнього простору дитини» має на меті створення ефективного освітнього інформаційного простору, спрямованого на формування творчої особистості, здатної до компетентносної, успішної, позитивної діяльності в умовах інформаційного суспільства ХХІ століття.

            Задачі упровадження моделі:

  1. Використання програмного забезпечення для досягнення позитивних результатів у навчанні та вихованні молодого покоління, надання швидкісного доступу до світової мережі Internet.
  2. Оновлення комп’ютерної техніки, оснащення  бібліотеки сучасними інформаційними носіями.
  3. Забезпечення якісної і захоплюючої освітньої розвивальної системи навчання засобами ІКТ.
  4. Ознайомлення учнів із розмаїттям засобів опрацювання інформації.

       Управління процесом розширення інформаційного освітнього простору школяра передбачає залучення таких суб’єктів навчально-виховного процесу: вчителів інформатики, вчителів - предметників, практичного психолога, бібліотекаря, класних керівників, керівників гуртків.

  Використання інформаційних технологій у процесі навчання доцільно здійснювати за такими напрямками діяльності суб’єктів навчально-виховного процесу:

  1. Учень самостійно використовує персональний комп’ютер (у бібліотеці, комп’ютерному класі, вдома) з метою виконання певних завдань.

             Позитивними факторами діяльності вважаємо:

визначення індивідуального освітнього маршруту «репетиторство-тренаж» під час підготовки до ЗНО, контрольних робіт, заліків;

можливість якісно підготувати й оформити науково-дослідницькі  роботи для захисту в МАН, матеріали науково-практичних конференцій  у ВНЗ;

процес навчання здійснюється в зручному режимі й темпі;

можливість дистанційного навчання;

широкий освітній простір для проектної діяльності;

розширення комунікаційних рамок.

Учні на уроці мають можливість:

виконувати віртуальні експерименти;

створювати навчальні програми;

готувати презентації проектів;

будувати діаграми, графіки, проводити обчислення;

перевіряти правопис слів у тексті.

     3. Практичний психолог проводить роботу з окремим учнем і класним   колективом:

- психодіагностику;

- корекційно-регулятивну діяльність;

- консультаційно-профілактичну роботу.

   Визначає траєкторію індивідуального розвитку школярів (вибір техніки саморозвитку).

      4. Учитель (класний керівник) проводить:

мультимедійні уроки (заходи);

позакласну роботу;

проектну навчальну діяльність.

контроль і перевірку знань (рівня вихованості);

   Визначає траєкторію індивідуального розвитку школярів (вибір техніки саморозвитку).

 

5. Бібліотекар школи надає допомогу при:

-  роботі в Internet - бібліотеці;

- обміні інформацією з іншими бібліотеками району, міста, області, країни.

           Основними засобами інформаційного простору є: обладнання навчальних кабінетів, мережа Internet, мультимедійні комплекси, електронна бібліотека.

          ІКТ-освіта передбачає застосування таких технологій: інформаційних, комунікаційних, проектних, дистанційних. Виконує функції – інформаційно-аналітичну, освітньо-просвітницьку, навчально-дослідницьку. Внаслідок чого формується для особистості відповідний вид середовища – інтерактивно-інформаційне, комунікаційно-технічне, пошуково-освітнє.

           Беручи за основу мультимедійну модель освітнього зразка  майбутнього за Гордоном Драйденом (презентація Побудови комунікаційного суспільства під час Форуму майбутнього фірми British), визначаємо, що важливими факторами успішної реалізації запропонованої нами моделі є:

-          запровадження внутрішньої комп’ютерної мережі в навчальному закладі, яка захоплювала б діяльність кожного суб’єкта освітнього ланцюжка;

-           навчання учнів спрощеним способом передачі інформації;

-           навчання школярів знаходити важливу інформацію;

-           встановлення зв’язку з соціумом для співпраці з фахівцями ІТ для удосконалення процесу навчання учнів;

-          розробка освітніх матеріалів для прискореного навчання.

 

            На даний період інформаційний освітній простір школярів у навчальному закладі обмежується участю у Всеукраїнських мультимедійних проектах, створенні власних презентаційних проектів, підготовці до олімпіад,  участю у конкурсах - захистах науково – дослідницьких робіт учнів – членів  МАН, оформленні шкільного сайту,  конкурсі, яку проводить фірма Samsung на всеукраїнському рівні, користуванням мережею Internet у шкільній бібліотеці, роботою з електронними підручниками.    У перспективі передбачається перехід окремих учнів на дистанційне навчання.  Це дозволить надати можливість школярам отримати нові знання відповідно до потреб, індивідуальних якостей, стану здоров’я, талантів та здійснювати контроль за рівнем навченості, участю в інтелектуальних змаганнях з навчальних предметів.

     Результатом упровадження моделі ««Школа – центр інформаційного освітнього простору дитини» є інформатизація ключових компетентностей особистості школяра, його позитивного ставлення до інтелектуальної праці; адаптація випускників школи у світовому інформаційному просторі для успішного творення себе і соціуму.

Список використаних освітніх інформаційних сайтів:

1.      http://www.edu-ua.net/ukr/osvita/ - Сервер галузі освіти України.

2.      http://www.ednu.kiev.ua/ - Educational Network Ukraine. На цьому сервері представлені всі українсь

3.      http://www.znz.edu-ua.net – Загальна середня освіта в Україні.

4.      http://edu.ukrsat.com/index.html - Благодійна програма «Інтернет -  школам».

5.      http://www.kharkivoda.gov.ua/osvita - Офіційний сайт Головного управління освіти і науки Харківської облдержадміністрації.

6.      http://edu-post-diploma.kharkov.ua – Офіційний сайт Харківського обласного науково-методичного інституту безперервної освіти.

7.      http://edu. kharkov.ua/ - Офіційний сайт управління освіти Харківської міської ради.

8.      http://www.compebook.ru/school/12.html - репетитор з інформатики.

9.      http://subscribe.ru/ - підтримка розсилки програмного забезпечення (безкоштовного - FreeWare), та інших ІТ продуктів електронною поштою.

10.   http://victoria.lviv.ua/html/oit/html - Лекції до деяких тем з інформатики.

Подобається