Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 52 Харківської міської ради Харківської області

 

ЗНО

Використання ІКТ на уроках математики.

Використання ІКТ на уроках математики. Підвищення інтелектуального потенціалу нації і розвиток творчої особистості є однією з найактуальніших цілей освіти. Необхідність формування особистості, яка володіє творчими уміннями, здібностями вирішувати нестандартні завдання, є на сьогодні замовленням суспільства, тому одним з основних завдань української школи є виховання творчої особистості учня. Проблема над якою я працюю - це «Розвиток ключових компетентностей учнів на уроках математики (ефективні соціально орієнтовані форми, методи навчання) за допомогою ІКТ». Оптимальний вибір ефективних соціально орієнтованих форм, методів навчання дозволить підвищити якість навчально – виховного процесу з метою успішної адаптації школярів у життєвих контекстах. Ця тема актуальна в педагогіці і зараз, так як вона має на увазі пошук наукових основ навчання, де визнавались би індивідуальні можливості кожної дитини та їх зміни у процесі навчання. Особливо актуальним для вчителів є відповідна організація навчальної діяльності учнів і формування їх вміння вчитися. Головною метою є підвищення якості освіти і ефективності навчання (якість освітнього процесу) шляхом упровадження в процес навчання елементів інноваційних технологій, оптимальних методів і прийомів, які спрямують на виконання актуальних завдань реформи освіти – розвиток ключових компетентностей особистості.Задачі: • опрацювання науково – методичної літератури з проблем формування і розвитку ключових компетентностей школярів при вивченні математики;• реалізація індивідуального підходу в навчанні через організацію і презентацію навчального матеріалу різного рівня складності за допомогою інноваційних технологій;• забезпечення розвитку і саморозвитку учнів, враховуючи індивідуальні особливості їх як суб’єктів пізнання і предметної діяльності;• визначення мотиваційних факторів продуктивного вивчення учнями математики;• розробка питань, завдань, що спонукають учнів до самостійної, творчої, розумової, практико-орієнтованої діяльності. На уроках математики для формування в учнів критичного, логічного, творчого мислення практикуються різні прийоми. При розв’язанні задачі, дається завдання змінити умову таким чином, щоб вона розв’язувалась іншим способом. Використовувати на уроці цікаві задачі та задачі-жарти, числові, геометричні головоломки, математичні ребуси, які формують в дітей критичне та логічне мислення, творчу уяву. В роботі використовуються інноваційні форми занять: бінарні проблемні уроки, інсценування, інтерактивні уроки, тощо. Інноваційні методи сприяють більш високому рівню засвоєння матеріалу учнями. Під час проведення нестандартних уроків спостерігається велика зацікавленість учнів, вони працюють із задоволенням. Досвід роботи показує, що для поліпшення розуміння, закріплення та відтворення інформації доцільно проводити такі уроки як: урок-конференція; урок-вікторина, урок- “круглий стіл”, інтегровані уроки та ін. У Концепції загальної середньої освіти зазначено: «Освіта XXI століття - це освіта для людини XXI століття - це час переходу до високотехнологічного інформаційного суспільства, у якому якість людського потенціалу, рівень освіченості і культури всього населення набувають вирішального значення для економічного і соціального поступу країни». В галузі шкільної освіти взято курс на гуманізацію і демократизацію навчання, а головною його метою стає розвиток особистості як найвищої цінності суспільства. Одним із напрямків формування особистості школяра, його потенційних можливостей є впровадження інформаційних комп’ютерних технологій (далі ІКТ) у навчальний процес. Потужний потік нової інформації, застосування комп'ютерних технологій на телебаченні, розповсюдження комп'ютерів впливають на виховання дитини і на сприйняття навколишнього світу. Раніше інформацію з будь-якої теми дитина могла отримати за різними каналами: підручник, довідкова література, лекція вчителя, конспект уроку. Сьогодні, з огляду на сучасність, вчитель повинен вносити в навчальний процес нові методи подачі інформації. Виникає питання, навіщо це потрібно. Мозок дитини набагато легше сприйматиме інформацію, запропоновану на уроці, за допомогою медіа засобів. Вже давно доведено, що кожна людина освоює нові знання по-різному. Раніше викладачам важко було знайти індивідуальний підхід до кожного учня. Тепер же, з використанням комп'ютерних мереж і онлайнових засобів, школи отримали можливість подавати нову інформацію таким чином, щоб задовольнити індивідуальні запити кожного учня. Необхідно навчити кожну дитину за короткий проміжок часу освоювати, перетворювати і використовувати в практичній діяльності величезні масиви інформації. Дуже важливо організувати процес навчання так, щоб дитина активно, з цікавістю і захопленням працював на уроці, бачила плоди своєї праці і могла їх оцінити. Допомогти вчителю у вирішенні цього непростого завдання може поєднання традиційних методів навчання та сучасних інформаційних технологій, у тому числі і комп'ютерних. Адже використання комп'ютера на уроці дозволяє зробити процес навчання мобільним, строго диференційованим та індивідуальним. Цей метод навчання є досить привабливим і для вчителів: допомагає їм краще оцінити здібності і знання дитини, зрозуміти його, спонукає шукати нові, нетрадиційні форми і методи навчання. Що ж таке ІКТ? Будь-яка педагогічна технологія - це інформаційна технологія, оскільки основу технологічного процесу навчання складає отримання і перетворення інформації. Більш вдалим терміном для технологій навчання, що використовують комп'ютер, є комп'ютерна технологія. Комп'ютерні (нові інформаційні) технології навчання - це процес підготовки і передачі інформації, кого навчають, засобом здійснення яких є комп'ютер. При підготовці до уроку з використанням ІКТ вчитель не повинен забувати, що це УРОК, а значить складає план уроку виходячи з його цілей, при відборі навчального матеріалу він повинен дотримуватися основні дидактичні принципи: систематичності та послідовності, доступності, диференційованого підходу, науковості та ін. При цьому комп'ютер не замінює вчителя, а тільки доповнює його. Активна взаємодія школярів із засобами ІКТ розвиває у них навики учбово-дослідницької діяльності і дозволяє добитися кращих результатів у вивченні предмету. Зараз підростає покоління школярів, яке вже не хоче працювати по стандартних формах і методиках. Тому необхідно шукати нові методики і форми подачі інформації, обробки і засвоєння матеріалу. Ще Б. Паскаль зазначав, що предмет математики є таким серйозним, що зробити його цікавим не тільки можна, а й треба. Тому на уроках математики комп’ютер є доцільним засобом навчання і ефективним помічником учителеві у вирішенні проблем викладання математики. При проведенні уроків мається на увазі, що учні знають вже прийоми роботи з вказаними комп’ютерними програмами. Для слабо підготовлених дітей необхідно більше приділити уваги технології роботи з комп’ютером.

Подобається