Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 52 Харківської міської ради Харківської області

 

ЗНО

Використання інформаційно-комунікативних технологій в школі.

 

Використання інформаційно-комунікативних технологій в школі.

 

 Стрімкий розвиток інформаційно-комунікативних технологій є одним із факторів, що визначає розвиток світової спільноти ХХІ століття. Цивілізація постійно рухається до побудови інформаційного суспільства, де головну роль буде займати інформатизація і наукові знання. У зв’язку з активним розвитком інформаційних технологій та їх впровадженням у різні сфери життя все більшої актуальності набуває формування інформаційної культури сучасних школярів. Інформаційні технології  – з одного боку, це потужний інструмент для отримання дитиною найрізноманітнішої інформації, з іншого – ефективний засіб підвищення інтересу до навчання, підвищення мотивації, наочності, науковості.

Інформаційні технології (англ. information technology) - широкий клас дисциплін та галузей діяльності, що відносяться до технологій керування та обробки даних, в тому числі, із застосуванням обчислювальної техніки.

Інформаційна технологія - це сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, об'єднаних у технологічний ланцюжок, що забезпечує збір, обробку, зберігання, розповсюдження і відображення інформації з метою зниження трудоємкості процесів використання інформаційного ресурсу, а також підвищення їх надійності та оперативності.

Мета створення та широкого розповсюдження інформаційних технологій - вирішення проблеми розвитку інформатизації суспільства і всієї життєдіяльності в країні.

Останнім часом під інформаційними технологіями найчастіше розуміють комп'ютерні технології. Зокрема, інформаційні технології мають справу з використанням комп'ютерів і програмного забезпечення для зберігання, перетворення, захисту, обробки, передачі і отримання інформації.

Сьогодні залишається відкритим питання: «Як  найбільш ефективно використовувати потенційні можливості сучасних інформаційних та комунікаційних технологій при навчанні школярів

Завданням школи є не тільки повідомлення певної суми знань учням, а й розвиток у них пізнавальних інтересів, творчого ставлення до справи, прагнення до самостійного «добування» і збагачення знань і умінь, застосування їх у своїй практичній діяльності. Активна робота з комп'ютером формує в учнів більш високий рівень самоосвітній навичок і вмінь - аналізу та структурування одержуваної інформації. При цьому слід звернути увагу, що нові засоби навчання дозволяють органічно поєднувати інформаційно - комунікативні, особистісно - орієнтовані технології з методами творчої та пошукової діяльності. Сьогодні впровадження комп'ютерних технологій у навчальний процес є невід'ємною частиною шкільного навчання. Загальновизнано, що використання комп'ютерних технологій в освіті неминуче, оскільки істотно підвищується ефективність навчання та якість формуються знань і умінь.

      Застосування сучасних інформаційних технологій у навчанні - одна з найбільш важливих і стійких тенденцій розвитку світового освітнього процесу. Сучасний світ ставить перед школою задачу підготовки випускників,  що можуть:

 • вміти адаптуватися в різних життєвих ситуаціях;
 • набувати самостійно систему необхідних предметних знань для вирішення практичних завдань;
 • володіти навичками подолання стереотипів мислення;
 • розвивати здібності до адаптації в мінливому інформаційному середовищі;
 • бути гнучкою, мобільною людиною, яка проявляє проникливість, толерантність, творчу ініціативність;
 • бути конкурентно-спроможною особистістю;
 • критично мислити;
 • працювати з інформацією;
 • бути комунікабельними в різних соціальних групах;
 • самостійно працювати над розвитком власного інтелекту, культури.

У процесі навчання відбувається постійна взаємодія вчителя та учнів. Вчення, що має яскраво виражену особистісну забарвленність, кожним із учнів здійснюється по-різному: один не може продемонструвати засвоєні знання, інший на основі раніше отриманого досвіду, навпаки, показує феноменальні здібності, а третій засвоїв певний стиль ставлення до предмета і наполегливо «не хоче» вчитися. Не можна заперечувати і особистісне сприйняття (або не сприйняття) вчителя учнем і навпаки, що також, без сумніву, впливає на прогрес у навчанні.

Особистісний характер також носить і навчання. Передаючи навчальну інформацію, учитель вносить у зміст предмета і свою емоційність і ціннісне забарвлення. Незалежно від бажання вчителя в процесі передачі знань беруть участь і його переконання, пріоритети, мотивації, життєві концепції.

       Перед вчителем постало питання розробки та впровадження в навчальний процес інновацій, що мають за мету оптимізувати якість системи освіти. Одна з цих інновацій – інформаційно-комунікативні технології (ІКТ). Внаслідок цього виникає необхідність створення методичної системи, що буде відповідати сучасності.

Мета системи: створення умов для формування учня, мотивованого до активної пізнавальної діяльності, розвитку його здібностей, що забезпечують творчу самореалізацію, формування навичок самостійної роботи шляхом використання ІКТ на уроках та позаурочний час.

Задачі:

 • підвищення технічної грамотності вчителя;
 • створення умов розвитку у дитини необхідності вивчати навколишній світ за допомогою засобів інформаційних технологій;
 • створення ситуації успіху для підвищення внутрішньої мотивації до навчання;
 • створення умов для формування самостійного пошуку та отримання потрібної інформації;
 • створення умов для формування навичок роботи з інформацією.

Головним в методичній системі є уроки, які можна умовно поділити на 5 типів:

1. Уроки демонстраційного типу.

Цей тип уроків є одним з найпоширеніших на сьогодні. Такий урок для проведення потребує наявність предметного кабінету, обладнаного комп’ютером і проектором. Під час уроку інформація демонструється на великому екрані і може бути використана на будь-якому його етапі.      Проведення уроку у вигляді лекції із використанням мультимедійного проектору дає вчителю можливості продемонструвати учням яскравий ілюстративний матеріал – діаграми, схеми, ілюстрації, аудіо та відео файли. Вчитель використовує презентації, створені самостійно за допомогою Microsoft Power Point або презентації, знайдені в мережі Інтернет, але опрацьовані вчителем під контингент своїх учнів, що дозволяє:

 • досягнути оптимального темпу роботи з учнями;
 • продемонструвати абстракті поняття та об’єкти;
 • підвищити рівень наочності в процесі навчання;
 • підвищити інтерес до навчання;
 • ввести різнорівневу диференціацію навчання;
 • підштовхнути учнів до застосування домашнього комп’ютера для вивчення предмета;
 • досягнути ефекту зворотнього зв’язку.

2. Уроки комп’ютерного тестування.

Тестування – один із видів контролю знань, який останнім часом найактивніше використовується в сучасній школі. Застосування на уроці комп’ютерних  тестів і діагностичних комплексів дозволить вчителю за короткий час отримувати об'єктивну картину рівня засвоєння матеріалу, що вивчається у всіх учнів і своєчасно його скоректувати. При цьому є можливість вибору рівня складності завдання для конкретного учня. Для учня важливо те, що відразу після виконання тесту (коли ця інформація ще не втратила свою актуальність) він отримує об'єктивний результат із зазначенням помилок, що неможливо, наприклад, при усному опитуванні. Тестові програми дозволяють швидко оцінити результат роботи, визначати теми, що мають прогалини в знаннях. Для проведення такого типу уроку необхідна наявність комп’ютерного класу, бо кожен учень під час такого уроку повинен працювати самостійно. Програмним забезпеченням можуть бути тестові програми. Даний тип уроку можна застосовувати під час проведення уроків з підготовки до ДПА.

3. Уроки тренінгу або конструювання.

Такий урок проходить в комп’ютерному класі. Програмним забезпеченням є  комп’ютерна програма, що дає можливості розв’язувати певний тип задач.

4. Інтегровані уроки.

Інтегровані уроки, як правило,  проходять в комп’ютерному класі. Такий урок проводить вчитель-предметник та вчитель інформатики. Вчитель-предметник формулює задачу, разом з учнями аналізує результати, робить висновки. Вчитель інформатики допомагає учням побудувати модель процесу, виконати необхідні розрахунки по даній моделі. В шкільній програмі є дуже багато тем, які корисно розглянути одночасно з точки зору декількох наук.

       На уроках, інтегрованих з інформатикою, учні оволодівають комп'ютерною грамотністю і вчаться використовувати в роботі з матеріалом різних предметів один з найбільш потужних сучасних універсальних інструментів - комп'ютер, з його допомогою вони вирішують рівняння, будують графіки, креслення, готують тексти, малюнки для своїх робіт. Це - можливість для учнів проявити свої творчі здібності.
5. Уроки із використанням комп’ютерних комунікацій.

Для проведення таких уроків необхідні комп’ютерний клас, комп’ютерна мережа, доступ в Інтернет. Під час таких уроків учні працюють в групах над створенням проектів.

  Мета сучасного уроку - це формування образного мислення і яскравих уявлень про предмет. Великі можливості для її реалізації закладені у використанні комп'ютера в школі.

       Використання ІКТ в навчальному процесі передбачає підвищення

якості освіти, тобто вирішення однієї із глобальних проблем сучасної спільноти. Але використання ІКТ не розв’язує повністю цю проблему без наявності умов для її використання. Використання ІКТ дозволяє в значній мірі просунутися в досягненні  поставленої мети. Процес організації навчання школярів із використанням ІКТ дозволяє:

 • з однієї сторони зробити цей процес цікавим за рахунок нової форми навчання, а з іншої – зробити його яскравим, цікавим, різноманітним за формою за рахунок можливостей сучасних комп’ютерів;
 • ефективно розв’язати проблему наочності, розширити можливості візуалізації навчального матеріалу, роблячи його більш зрозумілим та доступним;
 • індивідуалізувати процес навчання за рахунок наявності різнорівневих завдань за рахунок засвоєння навчального матеріалу в індивідуальному темпі, самостійно, використовуючи зручні способи сприйняття інформації, що викликає в учнів позитивні емоції:
 • виробити навички самостійно аналізувати і виправляти помилки, що були допущенні учнем, завдяки наявності зворотнього зв’язку із комп’ютером;
 • розкріпачити учнів при відповіді на питання, тому комп'ютер дозволяє фіксувати результати (у т.ч. без виставлення оцінки), коректно реагує на помилки;
 • самостійно аналізувати і виправляти допущені помилки, коригувати свою діяльність завдяки наявності зворотного зв'язку, в результаті чого вдосконалюються навички самоконтролю;
 • здійснювати самостійну навчально-дослідну діяльність (моделювання, метод проектів, розробка презентацій, публікацій тощо), розвиваючи тим самим у школярів творчу активність.

      Використання інформаційних технологій в навчанні базується на фізіологічних можливостях людини: в пам'яті залишається 25% почутого, 30% побаченого, 50% побаченого і почутого, 75% матеріалу, якщо учень бере активну участь в процесі навчання.

      З метою інтенсифікації навчання використовують програмне забезпечення навчальних дисциплін: електронні підручники, програми-тренажери, словники, енциклопедії, відео уроки тощо. Можливості комп’ютера, при використанні адаптованих для нього технологій – програмних продуктів, інтернета, сітьового та демонстраційного обладнання складають матеріальну базу інформаційно комп’ютерних технологій.   

        Програма для створення презентацій Microsoft Power Point є універсальним видом наочності і може бути застосованою у будь-якому класі на уроці будь-якого типу. Та найефективнішим, на мою думку, є підготовка та використання презентацій на таких етапах вивчення предмету:

- на уроках вивчення нового матеріалу у вигляді комп’ютерного діафільму з використанням елементів анімації;

- на уроках узагальнення і систематизації знань з теми -  у вигляді шаблону «навчальний посібник», у якому розглядаються всі поняття, формули, співвідношення з теми, приведено матеріал з історії розвитку даного поняття, міститься яскравий ілюстративний матеріал – діаграми, схеми, ілюстрації, аудіо та відеофайли, матеріали для контролю та самоконтролю знань;

- перевірка домашнього завдання;

- проведення самостійних робіт з подальшою перевіркою.

 Комп’ютер допомагає посилити мотивацію до навчання:

 • шляхом активного спілкування учня з комп’ютером, різноманітністю і яскравістю інформації ( текст + звук + відео + колір);
 •  шляхом орієнтації учня на успіх  (розв’язання будь-якої задачі, використовуючи підказки).

      Велике значення має той факт, що в процесі роботи вчителя і учня із використанням комп’ютерних технологій, учень, по-перше, поступово входить в світ дорослих. По-друге, впровадження у життя сучасної людини ІКТ ставить вчителя перед дилемою: вчити дітей із використанням сучасних навчальних технологій, або залишити професію.  

      Використання інформаційно - комунікативних технологій під час уроків стає звичайним явищем, дозволяє розширити інформаційний простір уроку. Під час проведення уроку комп’ютер можна використовувати:

 • для діагностування якості засвоєного матеріалу;
 • для відпрацювання елементарних умінь і навичок після вивчення нового матеріалу шляхом тестування;
 • при роботі із невстигаючими учнями, для яких використання комп’ютера підвищує інтерес до навчання;
 • для самоосвіти;
 • для ілюстрації матеріалу, що вивчається.

       Але слід пам’ятати: комп'ютер не замінює вчителя, а тільки доповнює його. Інтегрування звичайного уроку з комп'ютером дозволяє вчителю перекласти частину своєї роботи на ПК, роблячи при цьому процес навчання більш цікавим, різноманітним, інтенсивним. Зокрема, стає більш швидким процес запису визначень, теорем та інших важливих частин матеріалу,                                                                                                                                                                              тому що вчителю не доводиться повторювати текст кілька разів (він вивів його на екран), учневі не доводиться чекати, поки вчитель повторить саме потрібний йому фрагмент.

     Цей метод навчання дуже привабливий і для вчителів: допомагає їм краще оцінити здібності і знання дитини, зрозуміти його, спонукає шукати нові, нетрадиційні форми і методи навчання, стимулює його професійний зріст і все подальше освоєння комп'ютера.

Існують також недоліки та проблеми застосування ІКТ

 • Немає комп'ютера в домашньому користуванні багатьох учнів і вчителів.
 • У вчителів недостатньо часу для підготовки до уроку, на якому використовуються комп'ютери.
 • Недостатня комп'ютерна грамотність вчителя.
 • Відсутність контакту з учителем інформатики.
 • У робочому графіку вчителів не відведено час для дослідження можливостей Інтернет.
 • Складно інтегрувати комп'ютер у поурочні структуру занять.
 • Не вистачає комп'ютерного часу на всіх.
 • При недостатній мотивації до роботи учні часто відволікаються на ігри, музику, перевірку характеристик ПК і т.п.
 • Існує ймовірність, що, захопившись застосуванням ІКТ на уроках, учитель перейде від розвивального навчання до наочно-ілюстративним методам.

Висновки.

Шкільний урок - це соціальне замовлення суспільства в системі освіти, який обумовлений соціально-психологічними потребами суспільства, рівнем його розвитку, етичними та моральними цінностями цього товариства. На жаль, процес модернізації в системі освіти проходить важко. Пов'язано це з тим, що педагоги націлюють учнів тільки на отримання твердих теоретичних знань, частина яких, на мій погляд, не отримає практичного застосування в майбутньому житті.

Навчання з використанням інформаційно-комунікаційних технологій, - це і рівнева диференціація, тому що в умовах цієї технології учень має право на вибір змісту своєї освіти, рівня засвоєння. При цьому діяльність вчителя повинна забезпечити можливість кожному школяреві опанувати знаннями на обов'язковому або більш високому рівні (за вибором учня).

          Нові технології навчання на основі інформаційних і комунікаційних дозволяють інтенсифікувати освітній процес, збільшити швидкість сприйняття, розуміння та глибину засвоєння величезних масивів знань, розширюють можливості творчості як вчителів, так і учнів, підвищують інтерес до предмета.

Останнім часом школа опинилась в ситуації необхідності введення істотних змін у систему навчання і виховання учнів. Застосування інформаційно-комунікаційних технологій на уроках в якійсь мірі сприяють вирішенню цієї проблеми.

 

Список використаної літератури:

 

 1. Селевко Г.К. Сучасні педагогічні технології: Навчальний посібник. М.: Народна освіта, 1998. 256 с.

 2. Использование информационно-коммуникационных технологий в целях развития. Резолюция 57/295, принятая Генеральной Ассамблеей ООН, 4 марта 2003 г.

 3. Кругликов С.А. Методика преподавания математики с использованием информационных технологий и компьютерных продуктов учебного назначения: Дис. канд. пед. наук – М, 2003.

 4. Лебедев О.Е. Компетентностный подход в образовании // Школьные технологии. – 2004. – №5.

 

Подобається