Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 52 Харківської міської ради Харківської області

 

ЗНО

Батьківська рада

 

СПИСОК АКТИВУ РАЙОННОЇ БАТЬКІВСЬКОЇ РАДИ

КИЇВСЬКОГО РАЙОНУ

 

№ з/п

Прізвище, ім’я по батькові учасника

Навчальний заклад, який представляє учасник

Голова Районної батьківської ради

1.

Баракат Олеся Олександрівна

ХСШ №17

Члени Районної батьківської ради

2.

Кадуцька Оксана Валеріївна

ХГ №172

3.

Васіна Аліна Юріївна

ДНЗ №119

4.

Синиця Катерина Сергіївна

ДНЗ №123

5.

Щербакова Вікторія Ігорівна

ДНЗ №180

 

Електронна пошта голови Районної батьківської ради: [email protected]

 

Запрошуємо вступити усіх небайдужих батьків до групи у Facebook

«Батьківська Рада Київського Району»

 

 


      Представник районної батьківської ради від школи:                            Хомицька Любов Володимирівна

 

Склад  ради ХЗОШ №52 :

 

 

з числа батьків:

1. Федоричева Наталія Сергіївна

2. Старовойт  Оксана  Василівна

3. Євдошенко Олександра  Миколаївна

4. Вялих  Анастасія  Сергіївна

5. Морозова Світлана Дмитрівна.

 

зі складу учнів:

1. Склярова Дар’я,  учениця 8-А класу

2. Ільченко Марія ,  учениця 9-А класу

3. Мазур  Владислав, учень 11-А класу

4. Лобойко  Ілля , учень  9-А класу

5.  Жаботинська    Анастасія , учениця  8-А класу.

 

з числа  вчителів:

1. Прибиловська Наталія Василівна

2. Ткачик Любов Володимирівна

3. Астафурова Людмила Іванівна

4. Жданова Анастасія Дмитрівна


 

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО РАДУ

Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 52

Харківської міської ради Харківської області

 

1. Загальні положення

1.1. Дане положення про раду школи визначає її функції у державно-громадській системі управління загальноосвітнім навчальним закладом.

1.2. Рада школи є добровільним громадським формуванням, створеним на основі єдності інтересів батьків щодо реалізації прав та обов'язків своїх дітей під час їх навчання у загальноосвітньому навчальному закладі.

1.3. У своїй діяльності рада школи  керується Конституцією України, Законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", "Про об'єднання громадян", Конвенцією ООН "Про права дитини", "Положенням про загальноосвітній навчальний заклад", статутом загальноосвітнього навчального закладу, цим положенням та іншими нормативно-правовими актами в галузі освіти і міжнародного законодавства з прав дитини.

1.4. Рішення про заснування ради школи приймається на загальних зборах батьків загальноосвітнього навчального закладу.

1.5. Легалізація (офіційне визнання) ради школи є обов'язковою і здійснюється шляхом письмового повідомлення про заснування (реєстрацію) керівництва навчального закладу.

1.6. Припинення діяльності ради школи може бути проведено шляхом реорганізації або ліквідації (саморозпуску, примусового розпуску).

 

2. Мета, завдання, основні принципи діяльності

2.1. Метою діяльності ради школи є захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування закладу, у відповідних державних, судових органах, а також надання допомоги педагогічному колективу в реалізації завдань загальної середньої освіти.

2.2. Основними завданнями діяльності ради є сприяння створенню умов для:

v  формування та розвитку особистості учня та його громадянської позиції, становленню учнівського самоврядування;

v  виховання в учнів шанобливого ставлення до державних святинь, української мови і культури, історії і культури народів, які проживають в Україні;

v  формування загальнолюдської культури і моралі, культури міжетнічних відносин;

v  захисту здоров'я та збереження життя і здоров'я дітей;

v  здобуття учнями обов'язкової загальної середньої освіти, розвитку їх природних здібностей та підтримки обдарованої молоді;

v  запобігання бездоглядності дітей у вільний від занять час і безпритульності;

v  всебічного зміцнення зв'язків між родинами, навчальним закладом і громадськістю з метою встановлення єдності їх виховного впливу на дітей;

v  залучення батьківської громадськості до професійної орієнтації учнів, позакласної та позашкільної роботи;

v  організації роботи з розповсюдження психолого-педагогічних і правових знань серед батьків, підвищення їх відповідальності за навчання і виховання дітей;

v  вирішення питань розвитку матеріально-технічної бази навчального закладу та його благоустрою.

2.3. Основними принципами діяльності ради є:

- законність,

- гласність,

- колегіальність,

- толерантність,

- виборність,

- організаційна самостійність в межах повноважень, визначених цим положенням та законодавством;

- підзвітність і відповідальність перед загальними зборами батьків закладу.

 

3. Організація діяльності ради школи

3.1. Рада школи формується з батьків або осіб, які їх замінюють, декількох класів, і діє від їх імені.

Голова та заступник голови обираються на засіданні ради школи на початку навчального року. Кількісний склад та термін повноважень членів ради школи визначаються на засіданні.

3.2. Засідання ради школи проводяться не рідше двох разів на семестр.

3.3. Рада школи у разі необхідності може скликати збори батьків закладу. Правомочний склад зборів становить не менше як дві третини від загальної кількості дітей у закладі. Рішення приймаються простою більшістю голосів.

У разі неможливості проведення загальних зборів батьків закладу, питання, що потребують розгляду загальними зборами, можуть виноситься на обговорення зборів батьків класів, яких стосуються ці питання. У такому випадку рішення приймається за рахуванням рішень зборів батьків класів на засадах простої більшості голосів згідно з протоколами засідань батьківських комітетів класів.

3.4. Рішення зборів батьків, ради доводиться до відома батьків, керівництва закладу, а, за необхідності, відповідного органу управління освітою у 10-денний термін.

3.5. Рада школи може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Чисельність комісій та зміст їх роботи визначаються радою та затверджуються її головою.

3.6. У випадку, коли член ради школи достроково складає свої повноваження, вибори нового члена відбуваються на батьківських зборах.

3.7. Рада школи планує свою роботу на підставі плану роботи закладу, рішень зборів батьків, рекомендацій директора, класних керівників, органів учнівського самоврядування, громадськості. План роботи має вільну форму і затверджується головою.

Плани роботи комісій, створених при раді школи, є складовими плану роботи ради.

3.8. При недосягненні згоди між директором школи і більшістю членів ради школи питання вирішуються районним, районним у містах органом управління освітою; між класним керівником і комітетом класу - керівництвом або радою школи.

3.9. Рада школи звітує про свою роботу перед зборами батьків один раз на рік - в день виборів нового складу.

3.10. Рада школи веде протоколи своїх засідань, що зберігаються у голови, і передаються за актом новому складу.

Керівництво і класні керівники закладу не несуть відповідальності за стан оформлення протоколів.

 

4. Права та обов'язки ради школи

4.1. Рада школи має право:

v  брати участь в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають у несприятливих соціально-економічних умовах;

v  встановлювати зв'язки з місцевими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, органами внутрішніх справ, громадськими організаціями, підприємствами, навчальними та науковими установами, сільськогосподарськими господарствами щодо надання фінансової та матеріально-технічної допомоги загальноосвітньому навчальному закладу, захисту здоров'я і життя учнів, навчальної та виховної роботи, організації підвозу та харчування учнів, благоустрою та з питань забезпечення санітарно-гігієнічних умов у навчальному закладі;

v  вносити на розгляд керівництва (педагогічної, піклувальної рад) навчального закладу пропозиції щодо змін типу навчального закладу, його статусу, вдосконалення умов організації навчально-виховного процесу, організаційно-господарських питань, які мають бути розглянуті керівництвом навчального закладу в місячний термін і результати розгляду доведені до відома батьків;

v  звертатися до директора, класних керівників, піклувальної, педагогічної ради загальноосвітнього навчального закладу щодо роз'яснення стану і перспектив роботи навчального закладу та з окремих питань, що турбують батьків;

v  порушувати клопотання щодо позбавлення чи обмеження батьківських прав;

v  за необхідності заслуховувати звіти батьківських комітетів класів і надавати допомогу щодо поліпшення їх роботи;

v  скликати позачергові батьківські збори (конференції);

v  створювати благодійні фонди відповідно до чинного законодавства, у т.ч. контролювати надходження і розподіл грошей, брати участь у вирішенні інших питань, передбачених статутом цих фондів;

v  надавати пропозиції щодо матеріальної допомоги учням, стимулювання діяльності педагогічних працівників і результативності виступів учнів-переможців олімпіад (конкурсів, змагань тощо), батьків;

v  сприяти покращенню харчування учнів;

v  сприяти дотриманню санітарно-гігієнічних та матеріально-технічних умов функціонування навчального закладу;

v  брати участь у прийнятті рішень стосовно організації оздоровлення учнів;

v  контролювати раціональне використання фондів загального обов'язкового навчання;

v  сприяти організації інноваційної та експериментальної діяльності загальноосвітнього навчального закладу;

v  звертатися до відповідних органів управління освітою, органів громадського самоврядування з питаннями, пов'язаними з навчанням і вихованням дітей;

v  бути відзначеними грамотами та іншими формами морального та матеріального заохочення.

4.2. З метою більш ефективного захисту прав та інтересів дітей батьки можуть об'єднуватися в асоціації та інші добровільні об'єднання.

4.3. Рада школи зобов'язана:

v  виконувати план роботи, затверджений головою;

v  вести протоколи засідань, що зберігаються в справах закладу та передаються за актом новообраній раді;

v  надавати інформацію про свою діяльність за проханням директора закладу або відповідного органа управління освітою;

v  залучати батьків до організації позакласної та позашкільної роботи;

v  організовувати чергування батьків під час культурно-масових заходів у навчальному закладі з метою збереження життя і здоров'я учнів;

v  у разі потреби звітувати перед загальними зборами (конференціями).

4.4. Голова ради школи може брати участь у засіданнях педагогічної ради під час розгляду питань, віднесених до компетенції ради, з правом дорадчого голосу.

4.5. Голова ради школи має право знайомитися з організацією, проведенням і результатами державної підсумкової атестації учнів.

4.6. Голова (представник) ради школи може бути членом атестаційної комісії для проведення атестації педагогічних працівників закладу.